Polityka Prywatności

Dzień dobry!

Jeżeli się tu znalazłeś to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://nastykusieci.pl.

Aby móc świadczyć nasze usługi przetwarzamy dane osobowe (również Twoje). Robimy to w sposób jawny i w pełni transparentny. To Ty decydujesz jakie dane nam powierzysz. Dowiesz się tutaj jakie dane musimy przetwarzać, jakie będziemy przetwarzać za Twoją zgodą, dlaczego to robimy i jak dbamy o bezpieczeństwo – dzięki temu podejmiesz świadomą decyzję jakie dane chcesz nam powierzyć.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@nastykusieci.pl.

Definicje

Ważnym jest aby wszystkie zapisy polityki prywatności były dla Ciebie zrozumiałe. Dlatego by uniknąć nieporozumień i niedopowiedzeń pozwól, że uściślimy definicje terminów, które będą pojawiały się w dalszej części tego dokumentu:

 • RODO / GDPR – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Portal – serwis internetowy nastykusieci.pl dostępny domyślnie w formie szyfrowanej SSL, jak i w przypadku braku możliwości technicznych w postaci nieszyfrowanej. W skład portalu wchodzą wszystkie świadczone za jego pośrednictwem usługi on-line.
 • Cookies – małe pliki zapisywane w pamięci i na dysku Twojego urządzenia poprzez przeglądarkę, które służą przechowywaniu tymczasowych informacji i ustawień. Proszę przeczytaj naszą Politykę Cookies na końcu tego dokumentu aby dowiedzieć się szczegółów o tym w jaki sposób z nich korzystamy i jakie przysługują Ci prawa.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologi.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 • Serwis – strona nastykusieci.pl wraz ze wszystkimi podstronami i poddomenami oraz usługami oferowanymi tymi kanałami
 • Regulamin – regulamin sprzedaży usług
 • Przetwarzanie – dokonywane przez nas operacje na Danych Osobowych. Przez Przetwarzanie rozumiemy między innymi czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu i podserwisów funkcjonujących pod adresem URL: nastykusieci.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo GetGoodNet Damian Michalak z siedzibą przy ulicy Szpaczej 18-20, 51-417 Wrocław. Działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – NIP: 7773187292, REGON: 301730636.
 3. Z Administratorem można się skontaktować poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając email na adres kontakt@nastykusieci.pl
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Dane osobowe

Poniżej znajdziesz informacje na temat przysługujących Ci praw, o tym w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych, a także o podmiotach, którym udostępniamy Twoje dane (tzw. wykaz powierzeń).
Twoje prawa
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • operatorzy płatności
  • organy publiczne
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących (art. 15 RODO),
  • ich sprostowania (art. 16 RODO),
  • usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) z wyjątkiem danych, których przetwarzanie regulowane jest odrębnymi przepisami prawa (art. 17 RODO)
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  • sprzeciwu (art. 21 RODO),
  • oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie (art. 7 ust. 3 RODO).
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 8. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Dotyczy to korzystania z usług serwisów, które znajdują się poza teren Unii Europejskiej. Dokładamy jednak wszystkich starań, aby minimalizować tego typu sytuacje.
Bezpieczeństwo
 1. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
 2. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Wykaz powierzeń
 1. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Amazon Web Services Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, adres: One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, NIP: 1080022032  – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • ActiveCampaign LLC, 1 North Dearborn Street, Suite 500, Chicago, IL 60602, USA – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
  • Sumo Group Inc., 1305 E. 6th St #3, Austin, TX 78702, USA – w celu organizowania konkursów typu giveaway oraz informowania Cię o ich rezultatach.
 2. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Poniżej prezentujemy wszystkie cele i czynności przetwarzania powierzonych nam przez Ciebie danych.
Konto użytkownika
 1. Autorom gościnnym oferujemy możliwość założenia konta użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możesz podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możesz posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji artykułu gościnnego.
 2. Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie umożliwić Ci dostęp do stworzonych przez Ciebie treści.
 3. Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Amazon Web Services Ireland  Ltd.
 4. Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem stworzonych przez Ciebie treści, do których prawa autorskie zostały wcześniej przeniesione na Administratora Serwisu (co jest regulowane osobną umową).
 5. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem stworzonych treści do których prawa autorskie zostały przeniesione na Administratora Strony. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta.
 6. W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Formularze i strony internetowe
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 5. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz dochodzenia praw Administratora jak i firmy hostującej serwis w przypadku naruszeń czy działań niezgodnych z prawem.
Działania marketingowe
 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
Newsletter
 1. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.
 2. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 3. Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Active Campaign i przechowywane na serwerze zapewnianym przez ActiveCampaign LLC.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
 5. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Kontakt e-mailowy
 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
 2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 3. Treść korespondencji podlega archiwizacji, a archiwa przechowywane są przez maksymalnie 3 lata. Po tym czasie w archiwum pozostawiamy jedynie zanonimizowaną treść wiadomości o ile informacje w niej zawarte pomagają w realizacji misji Serwisu. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś, jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Działania marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA), LinkedIn (LinkedIn Corp. z siedzibą w USA).
 9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 10. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową lub system mobilny, którego używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: